Autumn Fruite

Qianqian liu autumn fruit

watercolor painting