Fortune Ninja

Qianqian liu mockup
Qianqian liu gaden
Qianqian liu mountains
Qianqian liu castle5
Qianqian liu buttons

my duty:
Art direction
Project management
Concept, Icon, Animation, UI Creation