Golden Starlight Html5 game

Qianqian liu mokup
Qianqian liu cave
Qianqian liu treeall
Qianqian liu autumn
Qianqian liu cherry

my duty:
give art direction
project management
Backgrounds, Icons, UI creation